Du FÅR visst plåta folk!

Den nya lagen om kränkande fotografering har spritt förvirring både bland fotografer och allmänhet. Nu gäller inte lagen vanliga former av turistbilder,  fotokonst eller bildjournalistik utan något helt annat.

Lagen gäller till att börja med bara inomhus i bostäder och andra privata utrymmen (toaletter, omklädningsrum osv). Att fotografera folk på gatan, i publiken på en konsert eller på en fotbollsmatch är alltså fortfarande helt lagligt.

gatufoto

För att fotograferingen ska vara olaglig krävs det, förutom det där med inomhus i privat utrymme också att den sker olovligen och i hemlighet.

Bär du en stor kamera, som ser ut som en kamera, öppet bör du inte oroa dig inomhus heller. Vill du gardera dig ytterligare kan du alltid vinka med kameran och se frågande ut. Får du då ett smil eller en nickning tillbaka, så är det bara att plåta på.

Det finns också undantag när det gäller myndighetsutövning och när fotograferingen kan anses ”försvarlig” vilket väl närmast bör tolkas som normal bildjournalistik.

6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366).

Du kan, så vitt jag förstår lagen — men jag är ingen jurist — fortsätta att plåta på stan, på fester och konserter och fortsätta använda bilderna som du vill utan att känna dig det allra minsta hotad av den nya lagen.

dsc_2576_nef_shotwell_modified

Själva begreppet ”kränkande fotografering” är lite olyckligt. Det har ju blivit något av en nationalsport att anse sig vara ”kränkt” av både det ena och det andra. Givetvis kan folk i så fall känna sig ”kränkta” av att bli fångade på bild eller rent av att se fula och dumma ut på bild, men det är INTE detta lagen handlar om.

Nu vill vi ju förstås inte att folk ska känna sig kränkta eller att folk ska se fula ut på våra bilder. Snarare vill vi att folk ska bli glada och lite stolta av uppmärksamheten. Eller hur?

Annonser