Lagrådet sågar fotolagen vid fotknölarna!

PENA noterar med viss glädje att Lagrådet sågat justitieministerns förslag till fotolag som tidigare behandlats här.

Lagrådet avstyrker alltså att ny lagstiftning om kränkande fotografe-
ring genomförs på det beredningsunderlag som nu föreligger.
Lagrådet avstår mot den bakgrunden från att ta upp detaljer i det
framlagda förslaget. Det bör emellertid framhållas att förslaget såväl
systematiskt som sakligt framstår som tveksamt i en rad olika hän-
seenden.

En förnuftig justitieminister borde i det läget gå hem till sitt departement och göra om och göra rätt. Nu säger ryktet att Beatrice Ask i stället tänker lägga fram sitt förslag mot Lagrådets yttrande vilket är höggradigt anmärkningsvärt.

Annonser